Kiti dokumentai

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbo tvarkos taisyklės 

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimas už 2023 m. 

Vidaus kontrolės įgyvendinimas už 2021 m.

Vidaus kontrolės įgyvendinimas už 2022 m.

TVARKOS

Nuotolinio ugdymo tvarka

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos igyvendinimo aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Pareigybių, įtrauktų į konkursinių pareigų sąrašą, konkursų tvarkos aprašas 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebesenos tvarka

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Paramos gavimo, naudojimo ir apskaitos tvarka

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka

Lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio sistema

COVID-19 VALDYMO DOKUMENTAI 

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu dėl COVID-19 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos laikotarpiu gairės

DUOMENŲ APSAUGA

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas

Asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje tvarkos aprašas

Už asmens duomenų apsaugą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Žiedelis“ atasakinga sekretorė Jūratė Gedvilienė, el.p. ldkursenai@gmail.com,
tel. nr. +370 41 580685
Jeigu asmuo nesutinka su  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ įgalioto asmens, atsakingo už duomenų apsaugą, atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. nr.  +370 5 2712804, el. p. ada@ada.lt