Kiti dokumentai

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Darbo tvarkos taisyklės

Vidaus kontrolės politika

TVARKOS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos organizavimo tvarkos apšrašas

Smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vaiko asmens teisių garbės ir orumo apsaugos reglamentas

Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą tvarka

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Pareigybių, įtrauktų į konkursinių pareigų sąrašą, konkursų tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarka

Darbuotojų veiklos vertinimo ir metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

COVID-19 valdymo dokumentai

Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu dėl COVID-19 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo karantino ekstremalios situacijos laikotarpiu 2021

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.