Teisinė informacija

Valstybiniai dokumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

(Suvestinė redakcija 2019-01-01 – 2019-08-31)

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr

 

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

 

Ikimokyklinis ugdymas

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

 

Priešmokyklinis ugdymas 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

 

Geros mokyklos koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

 

Savivaldybės dokumentai

Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2021/04/T_95_priedas.docx.pdf 

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO