Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl lopšelio-darželio „Žiedelis” 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo bei antikorupcinės komisijos sudarymo ir atsakingo asmens paskyrimo už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą paskyrimo

Korupcijos prevencijos programa 2023 m.

Korupcijos priemonių planas 2023 m. 

Korupcijos priemonių įgyvendinimas

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2022-09-01 redakcija)

Korupcijos prevencijos programa 2021-2022 m. programa

2021-2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į antikorupcijos komisijos narius ar telefonu 8-41 58 06 93

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17
straipsnio 4 dalimi), pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje-darželyje asmenys
privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.