Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl lopšelio-darželio „Žiedelis” 2023-2025 metų korupcijos prevencijos programos, korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo bei antikorupcinės komisijos sudarymo ir atsakingo asmens paskyrimo už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą paskyrimo

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas.

Darbuotojų antikorupcijos taisyklės ir atmintinė susidūrus su korupcija (taisyklių priedas)

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2022-09-01 redakcija)

Korupcijos prevencijos vertinimo išvados 

Dovanų tvarkymo taisyklės (2024-02-13 redakcija)
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į antikorupcijos komisijos narius ar telefonu 8-41 58 06 93

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17
straipsnio 4 dalimi), pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje-darželyje asmenys
privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.