Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Žiedelis” vidinių kanalų teikimo tvarkos aprašas

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą (toliau – Įstatymas) asmenys pranešimą apie pažeidimus gali teikti dėl:

 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimą apie pažeidimus turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pranešimą apie pažeidimus asmuo gali pateikti:

 • Administracijoje:
 • tiesiogiai atvykus pas Kompetentingą subjektą adresu: Daugėlių g. 74, 81121 Kuršėnai, Šiaulių r.;
 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą elektroninio pašto adresu pranesk@ldkursenai.lt;
 • atsiųsti pranešimą apie pažeidimą paštu adresu: Daugėlių g. 74, 81121 Kuršėnai, Šiaulių r.. SVARBU. Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po įstaigos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“;
 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;
 • viešai.

Pranešimo apie pažeidimus forma – čia
Administracija asmeniui, pateikusiam pranešimą apie pažeidimą, užtikrina konfidencialumą.

Administracijoje paskirtas Kompetentingas subjektas – sekretorė Jūratė Gedvilienė, kuri teikia konsultacijas pranešėjų apsaugos klausimais, priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima sprendimą.

Siekdama paskatinti asmenis pranešti apie pažeidimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino: