Savivalda

Lopšelyje-darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš vietos bendruomenės atstovų (mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų), kitų darbuotojų). Už savo veiklą lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio nariams.

Narius į lopšelio-darželio tarybą atviru balsavimu renka: tėvus (globėjus) – visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, aptarnaujančio personalo darbuotojus – lopšelio-darže-lio darbuotojų susirinkimas. Lopšelio-darželio tarybos kadencija – 2 metai. Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami vienai kadencijai. Nutrūkus lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimams pirma laiko renkamas naujas tarybos narys.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis  

Simona Dambrauskienė – pirmininkė, tėvų atstovė

Auksė Buožienė – sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 1. Rasa Salygienė, seniūnaitė
 2. Indrė Viktoravičienė, tėvų atstovė
 3. Viktorija Sakalienė, tėvų atstovė
 4. Rimantė Grubliauskaitė-Matutienė, tėvų atstovė
 5. Karolina Gabalienė, tėvų atstovė
 6. Vaida Žilevičienė, tėvų atstovė
 7. Justina Bagužienė, tėvų atstovė
 8. Andžela Drąsutienė, darbuotojų atstovė
 9. Estera Grigalaitytė, darbuotojų atstovė
 10. Aistė Valadkienė, mokytojų atstovė
 11. Vaida Klimavičienė, mokytojų atstovė

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos
• teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
• pritarti lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarstyti darbo tvarkos taisykles;
• teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
• kolegialiai svarstyti lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
• kiekvienais metais vertinti lopšelio-darželio vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikti savo sprendimą dėl ataskaitos lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
• teikti siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
• svarstyti kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
• teikti siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
• svarstyti ir kitus lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos funkcijos:
• aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje klausimus, svarstyti vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, grupių komplektavimo, ugdomosios veiklos planavimo tvarką;
• įvertinti lopšelio-darželio veiklos programą, aptarti ugdymo tvarką, ikimokyklinio ugdymo programos realizavimą, vaikų brandumą mokyklai;
• aptarti skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, konsultuotis su sveikatos priežiūros darbuotojais;
• analizuoti su lopšelyje-darželyje dirbančiais specialistais vaikų sveikatos, ugdymo (si), poilsio, mitybos ir kitus klausimus;
• rinkti atstovus į lopšelio-darželio tarybą;
• svarstyti siūlymus dėl mokytojų skatinimo;
• vertinti lopšelio-darželio administracijos veiklą;
• analizuoti lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.