Apibendrinta informacija


Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis” savo veiklą pradėjo 2022 m. sausio 7 d.

2020 m. rugsėjo 1 dieną  reorganizavus Šiaulių r. Daugėlių lopšelį-darželį ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Buratinas“ sujungimo būdu iki 2022 m. sausio 6 d. įstaiga buvo vadinama Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis.

2022 m. sausio 7 d. įstaiga gavo oficialų pavadinimą Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“.

Lopšelyje-darželyje ugdomi skirtingos asmeninės patirties, socialinės padėties, kultūros, įvairių poreikių vaikai. Veikia 10 grupių: 1 – mažyliams nuo gimimo iki 2 metų, 2 – ugdytiniams nuo 1,5 iki 3 metų, 5 – ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 3 iki 5 metų ir 2 – priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 5 / 6 iki 7 metų. Sudarytos galimybės vaikams ugdytis 4 val., 6 val., 10.5 val. per dieną. Veikia pailgintos dienos grupė.

Vaikams įgyti įvairių gebėjimų, žinių, patirčių padeda mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, meninio ugdymo mokytojai ir neformaliojo ugdymo mokytojai (fizinis ugdymas ir šokiai). Kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje dirba mokytojo padėjėjas, kuris padeda grupės mokytojui ir vaikams ugdytis. Grupės patalpų sanitarine-higienine būkle rūpinasi kitas personalas.

Sudarytos sąlygos pietų miego nemiegančių vaikų užimtumui.

Dirba mokytojo (mokinio) padėjėjas, kuris padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir kitoje veikloje turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.

Su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais vaikais dirba logopedai.

Lopšelyje-darželyje Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistas veda edukacinius užsiėmimus vaikams, informuoja ir konsultuoja darbuotojus, ugdytinių tėvus (globėjus) apie vaikų sveikatos stiprinimą ir saugojimą, sveiką gyvenseną, vykdo prevencines programas.

Į ugdymo(si) procesą integruojama tarptautinė Mokymosi visą gyvenimą programa, įvairi projektinė veikla (Erasmus+, eTwinning, ESFA ir kt.). Lopšelis-darželis turi didelę patirtį, įgyvendindamas tarptautinius projektus.

Lopšelis-darželis pripažintas „Sveikatą stiprinančia mokykla“, „Aktyvia mokykla“ ir „Darnia mokykla“. Ypatingas dėmesys skiriamas bendruomenės emociniam saugumui, sveikatai, fiziniam aktyvumui. Įgyvendinamos socialinių emocinių įgūdžių programos „Kimochis“ ir „Zipio draugai“. Lopšelis-darželis yra įsitraukęs į Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektą „Olimpinė karta“.

Ugdymo(si) procesas vyksta ne tik grupių patalpose, bet ir aktų, sporto salėse, Lego Dacta žaidimų kambarėlyje, tyrinėjimų laboratorijoje, pasakų kambarėlyje, koridoriuose, laiptinėse, lopšelio-darželio kieme ir kitose vidaus bei išorės erdvėse.