Logopedės paslaugos, darbo grafikas

Taisyklinga, graži kalba – didelė laimė.  Tad išmokykime jos savo vaikus.

____________________________________
Logopedė Gitana Jakštavičienė

Mob. tel. 8 615 88183
El. paštas: jgitana@gmail.com

Darbo laikas:

I 8.06-15.30
II 8.00-15.24
III 8.06-15.30
IV 8.00-15.24
V. 8.06-15.00

 

 

Logopedė Dovilė Bakonytė
Mob. tel. 8 657 37606
El. paštas: dovilebakonyte@gmail.com 

Darbo laikas: 

I 8.00-13.00
II 8.00-13.00
III 8.00-15.00

Konsultacijos teikiamos asmeniškai suderinus.
_______________________________________

Logopedui svarbu: 

 • Laiku atpažinti ir objektyviai įvertinti vaikų kalbinius ir kitus (motorikos, emocijų, dėmesio,
  pažintinius) gebėjimus: įžvelgti sunkumus, numatyti ugdymo(si) galimybes, pasiekimus planuojant
  / pritaikant korekcinio ugdymo turinį.
 • Perteikti ir įgyvendinti struktūrintą ugdymo turinį, personalizuojant kiekvieno vaiko ypatumus:
  amžių, kalbos sutrikimo pobūdį bei kitus specialiuosius poreikius (dėmesio ir aktyvumo, socialinės,
  motorikos, pažintinės veiklos sutrikimus).

Logopedo funkcijos:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius
  ugdymo(si) poreikius;
 • Atsižvelgiant į vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų priežastį ir struktūrą, veda individualias,
  pogrupines pratybas pagal sudarytas kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 •  Pratybų metu atlieka artikuliacinio aparato mankštą, švelnina / padeda įveikti tarties sunkumus,
  lavina foneminę klausą, garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, gramatiškai taisyklingą kalbą, turtina
  žodyną, ugdo rišliąją kalbą, pažintinius procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį, pastabumą,
  regimuosius, erdvės, laiko bei kitus suvokimus);
 • Pratyboms parenka mokomąją medžiagą, kuria aplinkas vaikų kalbiniam atvirumui ir imlumui,
  komunikavimo perspektyvoms atsiverti, jiems patiems aktyviai veikiant;
 •  Esti ne tik ugdytojas bet ir mediatorius tarp vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir kitų
  edukacinės aplinkos dalyvių:
  – bendradarbiauja su mokytojais dalijantis specialiojo ugdymo žiniomis bei gebėjimais, įgūdžiais,
  teikiant metodinę pagalbą (individualių konsultacijų, mokytojų metodinės grupės užsiėmimų,
  Vaiko gerovės komisijos posėdžių metu, platinant atmintines, rekomenduojant užduotis
  korekciniam tęstinumui su vaikais grupėse ir kt.),
  – plečia tėvų (globėjų, rūpintojų) žinias aktualiais kalbos raidos klausimais, supažindina su vaikų
  kalbos įvertinimo išvadomis, sutrikimų pobūdžiu, priežastimis, įveikimo galimybėmis. Teikia
  individualias konsultacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaikų kalbos ugdymo pasiekimus,
  kalbos ugdymo tęstinumą namuose, rengia atmintines specialiosios pedagoginės pagalbos
  klausimais. Pageidaujantiems platesnės specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo,
  kineziterapeuto, psichologo, neurologo…) pasiūlos ir pagalbos lopšelio amžiaus vaikų tėvams siūlo

Šiaulių apskrityje esančias institucijas, teikiančias platesnio profilio paslaugas,
– nepalaikant segregacijos idėjos, skatinta tėvus (globėjus, rūpintojus) įsitraukti į specialiųjų
ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymą(si) gerinant mokytojų, tėvų ir vaikų bendradarbiavimą
ugdymo(si) sėkmei, savijautai, aplinkai gerinti kasmet vykdomų integruotų logopedo-auklėtojo
(mokytojo) projektų metu,

• Taiko savo darbe naujoves;

• Tobulina profesinę kvalifikaciją, kaupia metodinę literatūrą, didaktinę medžiagą, specialiąsias
ugdymo priemones, bendradarbiauja su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistais,
sveikatos priežiūros, švietimo ir kt. įstaigų atstovais;

• Brandina lopšelio-darželio bendruomenės teigiamas nuostatas specialiųjų poreikių vaikų
atžvilgiu.

Siekiamybė: vaikas, aktyviai sąveikaujantis su logopedu (mokytoju ir kt.) ir bendraamžiais
patyriminiame procese „stebėjimas-žodis-praktinė veikla“.

 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas įtrauktas į lopšelio-darželio „Žiedelis“ sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos takeliu“ (2019–2023 m.)

Nuo 2017 m. spalio mėn. dalyvaujama respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko” 2019/2020 m. m.

Žaidimas – pagrindinis ikimokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymo (si) poreikių vaikų ugdymo metodas lopšelyje-darželyje.

Žaisdami vaikai visiškai užsimiršta, jie atsiduria savo stebuklų, tyrinėjimų, nuotykių realybėje ir nuolat kviečia tėvus pažaisti kartu, taip ragindami nukeliauti į jų pasaulį.
Žaidimai suteikia tikro, absoliutaus džiaugsmo.
Žaidimai skatina socialinį-emocinį vystymąsi.
Žaidimai gerina fizinį ir motorinį vystymąsi.
Žaidimai skatina kalbos vystymąsi.
Žaidimai skatina kūrybiškumą.
Žaidimai suteikia progų glaudžiau bendrauti.

 

Tėveliams, besidomintiems vaiko kalbos ugdymu, internetas gali ateiti į pagalbą: šiuose
puslapiuose esti įdomių mokomųjų žaidimų, priemonių, informacijos bei veiklos su savo mažaisiais
namie:

 


Sėkmės!