Nauja ikimoklinio ugdymo(si) programa „AUK“

Jau visą mėnesį lopšelio-darželio mokytojai dirba pagal naują ikimokyklinio ugdymo(si)
programą „AUK“ (aktyvus – unikalus – kūrybingas), kurią parengė ugdytojų komanda ir
pritarė Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
Įgyvendindami šią programą, ugdymą organizuojame inovatyviu projektų metodu.
Su programa galite susipažinti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio interneto svetainėje:
https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2021/09/Ikimokyklinio-ugdymo-programa.pdf

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.