Organizuotas respublikinis nuotolinis seminaras

Ugdymas(is) lauko erdvėse… Kuo ypatingas? Kiek veiksmingesnis? Kokios lauko edukacinių erdvių funkcijos, idėjos ir šių aplinkų panaudojimo galimybės patirtiniam vaikų ugdymui(si)? Kaip skleidžiasi ugdytinių, tėvų, mokytojų, specialistų iniciatyvos ir pasidalytoji lyderystė, kuriant lauko edukacines erdves? Kokios lauko edukacinių erdvių puoselėjimo ir jų panaudojimo vaikų ugdymui(si) tendencijos ir perspektyvos? Į visus šiuos klausimus atsakymų ieškojome respublikiniame nuotoliniame seminare „Patirtinis ugdymas(is) – įdomu, vertinga, inovatyvu“, kurį organizavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis. Šiuo seminaru, siekėme aktyvinti tikslingą, orientuotą į kiekvieno vaiko poreikius lauko edukacinių erdvių kūrimą ir naudojimą, skatinant ugdymo(si) procesą organizuoti kūrybiškai ir novatoriškai.

Prisijungusieji plačiau sužinojo iš  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjo Almanto Kulbio pasisakymo apie kas du metus Lietuvoje organizuojamą mokyklų edukacinių erdvių konkursą, galimybes jame dalyvauti. Almantas akcentavo, kad kuriant edukacines erdves ypatingai svarbiais tampa erdvių funkcionalumas ir pritaikomumas skirtingų vaikų ugdymo(si) poreikiams.

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė pasidžiaugė, kad vis labiau Šiaulių rajono ikimokyklinių ir / ar priešmokyklinių ugymas(is) perkeliamas arba tęsiamas įstaigų lauko aplinkose, kad mokyklų bendruomenės aktyviai įsitraukia į praktiškų, tvarių, naudingų, skatinančių ugdytis per patirtį lauko edukacinių erdvių kūrimą.

Kokios lauko edukacinių erdvių užuomazgos ir koks kelias buvo iki lopšelio-darželio lauko aplinkų pritaikymo vaikams, jų ugdymui(si), renginiams kalbėjo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktorė Violeta Kumžienė.

Seminaro dalyviai pamatė net 16 ugdomųjų veiklų lauko edukacinėse erdvėse. Daug idėjų ir konkrečių veiklų pavyzdžių pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, logopedai, socialiniai pedagogai, meninio ugdymo mokytojai.

Visus ugdomųjų veiklų filmukus galite pamatyti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos youtube kanale.

Auksė Buožienė
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.