Dėmesio tėveliams!


Parengtas preliminarus vaikų, priimamų į Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį nuo
2021 rugsėjo 1 d., sąrašas.

Informacija teikiama tel. (8-41) 58 06 85

Vaikai į Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vaikų
priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo
grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos
2 d.  sprendimu Nr. T-244 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su
visais pakeitimais).

Lopšelio-darželio veikla vykdoma dviejuose pastatuose (adresais Liepų
al. 3 ir Daugėlių g. 74), todėl organizuojant vaikų priėmimą, esant laisvoms vietoms,
pagal pateiktų prašymų eiliškumą (suformuotą elektroninėje sistemoje iš
pageidaujančiųjų lankyti Švietimo įstaigą eilės pagal prašymo įregistravimo datą ir
pirmumo teisę), tėvai gali rinktis, kuriame pastate pageidauja lankyti jų vaikas.
Užpildžius laisvas vietas viename pastate, eilės tvarka vaikai priimami į  laisvas
vietas kitame pastate.

Lopšelio-darželio vertybės. Vertybės mūsų bendruomenei yra tai, dėl ko susitarėme, kuo tikime, ko siekiame, už ką atsakome, kaip elgiamės ir ką darome kiekvieną dieną dėl Lopšelio-darželio sėkmingos veiklos.

Pagarba – suprasti ir įvertinti gerąsias žmogaus savybes. Tai šalia mūsų esančios ypatingos ir unikalios asmenybės pripažinimas;

Pasitikėjimas – pasidalytosios lyderystės įgalinimas, skatinant bendruomenės iniciatyvas.

Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už kiekvieną savo darbą, veiksmą, pažadą;

Tobulėjimas – pranokti ankstesnįjį save.